Telefon
WhatsApp
Konkordato Nedir?

Konkordato , İcra ve İflas Kanununun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir. Konkordato, hem mali durumu kötü olan borçluları hem de alacaklılarını korumayı amaçlamaktadır. Borçlu ile alacaklının konkordato konusunda anlaşması halinde borçlu, konkordatoda öngörülen anlaşma uyarınca borcunu ödeyerek borçlarını temizler. Bu nedenle konkordato sürecini borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeniden yapılandırma anlaşması olarak tanımlayabiliriz.

Konkordato, alacaklıların bir kısmı konkordatoya katılmasa veya konkordatoya katılmasa bile onları bağlayacak bir anlaşmadır. Bu nedenle konkordato yapılabilmesi için iki farklı alacaklı oranı ve borç miktarı üzerinde anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bu kapsamda konkordatonun geçerliliği, alacakları borçlunun toplam borcunun üçte ikisini aşan alacaklıların yarısının onayına bağlıdır.

Konkordato İşlem Çeşitleri Nelerdir?

Olağan Konkordato Süreci Nedir?

Borçlarını vadesinde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan borçlu, vade istemek, borçlarını indirimli ödemek veya olası iflaslardan kurtulmak için konkordato işlemi isteyebilir.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, (mevzuatımızda anonim şirketlerin malvarlığının borçlarından fazla olması, özel iflas nedeni olarak sayılmıştır) borçlunun konkordato sürecinin başlatılmasını haklı bir dilekçe ile talep edebilir.

Önceki düzenlemeye göre bu talep, tutulması gereken şirket defterlerinin durumunu gösteren bir liste eklenerek İcra Mahkemelerine iletildi. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasıyla liste ekleme zorunluluğu kaldırıldı.

Bu talebe konu borçlular için yetkili ve yetkili merci, borçlunun işlem merkezi yakınındaki icra dairesidir. İflasa tabi borçlular için icra dairesi borçlunun işlem merkezine yakın bir yerde bulunur; Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmeler için Türkiye'deki şubesi, birden fazla şubesi varsa ana şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesi; ve son olarak iflasa tabi olmayan borçlunun yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi konkordato prosedürünü başlatmaya yetkilidir.

Olağan konkordato süreci , borçlunun iflasına karar verilmeden önce nasıl başvurabileceğidir. Öncelikle iflas talebinde bulunabilecek borçlu veya alacaklılardan biri icra mahkemesine bir dilekçe ile başvurur ve borçların nasıl ödeneceğini gösteren konkordato projesi sunar. Borçlunun ayrıca projesine ilişkin ayrıntılı bir bilanço ve gelir-gider tablosu da içermesi gerekir. İcra mahkemesi, konkordato işleminin şartlarının oluştuğunu tespit ederse, derhal üç ayı geçmemek üzere geçici mühlet kararı verir.

Önceki düzenlemede “ konkordato mühlet ” ifadesi “ geçici mühlet ” olarak değiştirilmiştir . Alacaklılardan birinin konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep ettiğini varsayalım. Bu durumda borçlunun gerekli belgeleri eksiksiz ve mahkemenin vereceği makul süre içerisinde sağlaması halinde geçici mühlet kararına karar verilecektir. Bu durumda alacaklı, söz konusu belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masrafları ödeyecektir. Bu süre içerisinde belge ve kayıtların eksiksiz olarak ibraz edilmemesi halinde geçici süreye karar verilmeyecek ve alacaklının yaptığı konkordato talebi de reddedilecektir. Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser atanması, geçici mühletin uzatılması ve tedbir kararlarına itiraz edilemez.

Konkordato süreci, işlerinde dürüstlükle hareket eden ve özenle hareket eden borçluya, konkordato hükümlerinden yararlanma olanağı sağlar. Ancak borçlu hakkında icra takibi yapılmadığından mali durumu bozulan borçlu, bu süre içinde alacaklılarıyla konkordato yapabilir. Mühlet kararı verilmesinin şartları, konkordato sürecinin başarıya ulaşması ihtimali ve borçlunun alacaklılarına zarar verme kastının bulunmamasıdır.

İcra mahkemesi borçlunun teklifini basit yargılama usulüne göre inceler. İcra mahkemesi, alacaklının talep etmesi halinde borçluyu ve alacaklıyı dinler. İnceleme sonunda mahkemece gerekli koşulların mevcut olmadığı kanaatine varılırsa mahkeme talebi reddeder.

Mahkeme şartların mevcut olduğunu tespit ederse talebi kabul eder ve bir veya daha fazla konkordato komiserini atar. Komiser, alacaklıları toplantıya davet eder ve nihai oylama onayının kabul edilebilir olup olmadığına karar verir. Alacaklıların yarısından fazlası ve alacakların üçte ikisi aranıyor. Konkordato işleminin alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde konkordato süreci ticaret mahkemesine sunulacaktır.

Ticaret mahkemesi konkordato işlemini onaylarsa hüküm ve sonuçlarını oluşturur. Borçlunun konkordato süreci şartlarında borçlarını ödemeye başlaması ve iskonto konkordatosunun düzenlenmesi durumunda borçlunun borçları sona erecektir.

Konkordato Sürecinin Teyit Koşulları: Beyan edilen miktar borçlunun kaynaklarıyla orantılı olacaktır. Malvarlığının terki konkordatosunda, paraya çevrilmesi halinde elde edilen gelir veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, iflas yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek miktardan fazla olması, konkordato gerekli çoğunluk ile kabul edilmesi gerekmektedir. Beklenen alacaklar için yeterli teminatın sağlanması, masraf ve masrafların teyit amaçlı saklanması gerekmektedir.

Geçici mühlet içinde borçlu aleyhine icra takibi yapılamaz; Daha önce başlatılan icra takibi durdurulur ve kesilebilir zamanaşımı ve haklar işlemez. Tedbir kararı ve borçların haczedilmesine ilişkin kararlar uygulanmayacaktır.

Rehnin paraya çevrilerek icra başlatılmasına ilişkin işlem başlatılabileceği gibi başlatılan takibe devam edilebilir. Ancak yine de koruyucu tedbir alınamıyor, rehinli mal satılamıyor.

Mühlet içerisinde borçlunun tasarrufu sınırlıdır. İcra mahkemesinin rızası dışında, rehin ve ipotek taşınmazı satamaz ve işletmenin herhangi bir bölümünü devredemez, kısıtlayamaz veya kalıcı kurulumunu garanti edemez. Bunlar için hazırlanan ve imzalanan sözleşmeler geçersizdir.

Borçlunun iyi niyetle davranmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde mahkeme mühleyi kaldırır. Kararın ilanından itibaren on gün içinde, borçlu iflasa tabi olmasa bile alacaklılardan her biri borçlunun iflasını isteyebilir.

Mahkeme tarafından onaylanarak yürürlüğe giren konkordato işlemi, mühlet kararı öncesinde veya Komiserin izni olmadan alacaklı olan tüm alacaklılar için zorunludur. 206/1 maddesinde sayılan rehinli alacaklar ve devlet alacakları istisnadır.

Konkordato Talebine Eklenecek Evraklar Nelerdir?

Borçlu, konkordatoya aşağıdaki belgeleri ekleyecektir;

a) Borcun hangi oranda veya hangi vadede ödenmesi, alacaklıların icra etmeme kararının ne kadar olacağı, borçlunun mevcut mallarını satıp satmadığı, ödeme yapmak, borçlu ve alacaklıların faaliyetlerine devam etmek için bir kanun yolu ile ödeme yapmak. Ödemenin yapılabilmesi için gerekli mali kaynakların sermaye artırımı veya kredi sağlanması veya başka bir yöntemle sağlanması veya proje öncesi konkordato kullanılarak sağlanması gerekmektedir.

b) Borçlunun mallarının durumunu gösteren belgeler şunlardır; Borçlunun defter tutma sorumluluğu varsa Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış son bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu, işin devamlılığı esas alınarak hazırlanmış ara bakiyeler ve işletmenin olası satış fiyatları. varlıklar, ticari defterlerin açılış ve kapanış onayları ile elektronik ortamda tutulan defterler, borçlunun mali durumunu açıklayan diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait defter değerlerinin yer aldığı listeler, tüm alacak ve borçları bir arada gösteren liste ve belgeler dengelerle.

c) Alacaklıların listesi, alacak tutarları ve alacağın imtiyaz durumu gereklidir.

d) Konkordato öncesi proje tekliflerine göre borçlunun iflası halinde alacaklıların elinde bulunan öngörülen tutarı gösteren bir tablo alacaklıların eline geçebilir.

e) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu veya Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve ön konkordato teklifinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren mali analiz raporları ve destekleyici belgeler. 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki küçük işletmelerde bu şart aranmaz.

 • Bu madde uyarınca sunulan mali tabloların tarihinin, başvuru tarihinden en geç kırk beş gün önce sunulması zorunludur.
 • Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya Komiserin talep edebileceği diğer belge ve kayıtları da sunacaktır.

Geçici Mühlet Nedir?

Konkordato talebi üzerine mahkeme, İcra İflas Kanununun 266. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici süreye karar verir. Mahkeme, 297. maddede sayılan durumlar da dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri alır (“ Borçlu, izin verilmese bile kısmen rehin, kefalet, kefalet, taşınmaz ve işletmecinin daimi tesisini tesis edemez.) Aksi takdirde işlemler geçersiz olacaktır. Mahkemenin karar vermeden önce Komiser ve alacaklılar kurulunun görüşünü alması gerekir.")

Diyelim ki alacaklılardan biri tarafından konkordato işleminin başlatılması talep edildi. Bu durumda borçlunun 286 ncı maddede belirtilen belge ve kayıtları mahkemece verilen makul süre içerisinde eksiksiz olarak teslim etmesi halinde geçici teminat düzenlenir. Bu durumda söz konusu belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli olan masraflar alacaklı tarafından karşılanır. Belgelerin ve kayıtların eksiksiz ve zamanında teslim edilmediğini varsayalım. Bu durumda geçici süreye karar verilmeyecek ve alacaklının yaptığı konkordato talebi reddedilecektir.

Mahkeme, konkordatonun geçici süre içinde başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemek üzere geçici bir konkordato komiserini görevlendirir. Alacaklı sayısına ve alacak sayısına göre gerektiğinde üç komiser atanabilir. Bu duruma 290. madde karşılaştırmalı olarak uygulanır.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme, bu üç aylık sürenin dolmasından önce borçlunun veya geçici komiserin talebi üzerine geçici süreyi iki ayı geçmemek üzere uzatabilir. Borçlunun uzatma talebinde bulunması halinde, geçici mühletin toplam süresi geçici komiserin görüşüne göre beş ayı geçemez. Geçici mühlet konusunda 291 ve 292 nci maddeler karşılaştırmalı olarak uygulanır. Kanun bunu geçici mühlet kabul etmek, geçici bir komiser atamak veya geçici anlaşmaları uzatmak için kullanamaz ve temyiz edilemez.

Geçici Mühlet Sonuçları, Beyan ve Bildirim

Geçici süre, sürenin sonuçlarını doğurur.

Mahkeme tarafından Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen geçici mühlet kararı ve Basın Birliği Kurumu, resmi ilan portallarında ilan ederek tapu müdürlüğüne, ticaret sicil müdürlüğüne, vergi dairelerine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliği'ne, Türkiye Katılım'a bildirir. Bankalar Birliğine, yerel ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul borsalara, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer gerekli yerlere.

Beyannamede ayrıca alacaklıların, ilanın kesin tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeden konkordatoyu dilekçe ile reddetmek isteyebilecekleri ve geçici mühlet verilmesini gerektiren bir delil bulunmadığını ileri sürebilecekleri belirtiliyor.

Mahkeme, geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılmasına ilişkin kararları ilgili makamlara bildirir ve bildirir.

Kesin mühlet nedir?

Mahkeme, geçici mühlet sırasında kesin mühlet kararını verir. Kesin mühletin belirlenmesi için mahkeme borçluyu, varsa konkordato talep edilen alacaklıyı davet eder. Geçici Komiser duruşma öncesinde yazılı bir rapor sunar ve mahkemenin gerekli görmesi halinde Komiser de ifadesini vermek üzere duruşmada hazır bulunacaktır. Mahkeme, değerlendirme yaparken itiraz eden alacaklıların dilekçelerindeki gerekçeleri de dikkate alacak.

Konkordatonun başarıya ulaşacağı anlaşılırsa borçluya bir yıl süreli mühlet verilir. Mahkeme bu kararla, yeni bir görevlendirmeye gerek kalmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevlerine devam etmesine karar verir ve dava dosyasını Komiserliğe verir.

Mahkeme, karara göre uygun göreceği zamanda, süre ve belirleyeceği ücretler dahilinde, yedi alacaklıyla sınırlı bir alacaklılar kurulu oluşturabilir. Ayrıca konseyin tek numarada olması gerekiyor. Bu durumda alacaklıların hukuki niteliği farklılık gösterir; eğer öyleyse, rehinli alacaklılar Alacaklılar Konseyi'nde adil bir şekilde temsil edilir.

Alacaklılar Konseyi kurulurken Komiserin de görüşü alınır. Alacaklılar Konseyi ayda en az bir kez toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Komiser toplantıda hazır bulunur ve bu toplantıda Komiser rapora yazılmak üzere hazır bulunanların imzasını alır. Alacaklı sayısı, alacak sayısı ve alacak çeşitliliği göz önünde bulundurularak alacaklı vekili kurulmasının zorunlu olduğu haller ve Alacaklılar Konseyini ilgilendiren diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerde belirtilmektedir. Adalet.

Zorlukların olduğu istisnai durumlarda mahkeme, bu durumu açıklayan gerekçeli bir rapor ve Komiserin talebi üzerine kesin mühlet süresini altı aya kadar uzatabilir.

Borçlu bu fıkra uyarınca da süre uzatımı talebinde bulunabilir; bu durumda Komiser de görüş bildirir. Her iki durumda da uzatma talebi, kesin mühlet verilmeden önce yapılır ve varsa uzatma kararı verilmeden önce Kurulun görüşünün alınması gerekir.

Kesin mühlet verilmesine, uzatılmasına ve konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar 288 inci madde uyarınca ilan edilerek ilgili makamlara bildirilir.

İflas Sonrası Konkordato Nedir?

İflas kararı vermiş olan kişi, bu iflas kararının kaldırılması için konkordato teklifinde bulunabilir. Bu hak ancak müflis borçlu tarafından bilinir. İflasın mirasının açılması ile paranın tam olarak dağıtılması arasında konkordato teklifi yapılabilir. Borçlunun başarılı olma ihtimalinin olması ve alacaklıya zarar verme kastının bulunmaması gerekir. Borçlunun ayrıca kaynaklarıyla orantılı bir ödeme teklif etmesi gerekir.

İflas tasfiyesi sırasında müflis, konkordato projesini iflas dairesine verir. İflas eden kişinin bu projeye detaylı bir fatura, gelir tablosu ve defter durumunu eklemesine gerek yoktur.

İflas sonrası Konkordato süreci geçici bir süre sağlamaz ve komiser atanamaz. Tasfiye işlemleri ikinci alacaklılar toplantısına kadar devam eder. Ancak konkordato teklifi ile birlikte malların paraya çevrilmesi, ticaret mahkemesinin konkordatonu onaylamasına kadar durur. Ancak bu süre altı ay ile sınırlıdır.

Alacaklılar arasında yapılacak ikinci toplantıda konkordatonun tasdiki kararı, iflas idaresi tarafından talebin teyidi ile iflas kararını veren ticaret mahkemesine sunulacak. Ticaret mahkemesi teyit şartlarını inceleyerek tasdik eder. Karar kesinleştiğinde mahkeme iflas idaresine bildirimde bulunur. İflas idaresi ayrıca, kararı veren ticaret mahkemesinden de iflasın kaldırılmasını talep etmektedir. Ticaret mahkemesinin talebi reddetmesi halinde iflas davası tasfiyeye devam eder. Ancak ticaret mahkemesi bu talebi kabul ederse iflası kaldıracaktır.

Mal Terkini Yoluyla Konkordato Nedir?

Konkordato mallarından vazgeçme işleminde borçlu, alacaklılara bu malvarlığını elden çıkarma veya bu mal varlığının tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye devretme yetkisi verir. Bu sayede alacaklılar, borçlunun mal varlığını nakde çevirerek alacaklarını tahsil ederler.

Alacaklılar tasfiye memurlarını seçebilirler ancak seçilen kişinin İcra Mahkemesince onaylanmasının ardından tasarruf yetkisi alacaklılara ve tasfiye memurlarına geçer. Tasfiye memurları, iflas tasfiyesindeki usule benzer şekilde borçlunun mal varlığını elden çıkarır ve elde edilen parayı alacaklılara dağıtır.

İşin niteliğine aykırı olmadığı sürece malvarlığının terki yoluyla yapılan konkordatolarda adi konkordato hükümleri uygulanır. Mal terki yoluyla konkordato, alacaklıyı alacağını tahsil edememekten, borçluyu ise malvarlığını düşük fiyata satma riskinden koruyan bir tasfiye işlemidir.

Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Konseyi ve Görevleri

İcra ve İflas Kanununun 290. maddesine göre dosyayı teslim alan komiser, mühlet süresi içerisinde konkordatonun tasdik işlemlerini tamamlayarak dosyayı raporuyla birlikte mahkemeye teslim eder. Komiserin görevleri şunlardır:

 • Konkordato projesinin tamamlanmasına katkı sağlamak.
 • Borçlunun faaliyetlerini denetlemek.
 • Bu kanunla verilen görevleri yapmak.
 • Mahkemenin istediği konularda ve uygun zamanda ara raporlar sunmak.
 • Konkordatonun gidişatı hakkında Alacaklılar Kurulunu düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
 • Konkordatonun durumu ve borçlunun mevcut mali durumu hakkında bilgi verilmesi.
 • Mahkemece verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Konkordato Sürecinin Onay Koşulları Nelerdir?

İcra ve İflas Kanununun 305. maddesine göre; Alacaklılar toplantısında ve katılım döneminde üzerinde mutabakata varılan konkordato projesinin onaylanması aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır:

 • Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçmesi muhtemel tutardan fazla olacağını anlayarak; konkordatoda malın terki yoluyla paraya çevrilmesi halinde elde edilecek gelirin veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın, iflas yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek tutardan fazla olması gerektiği anlayışı.
 • Önerilen miktarın borçlunun kaynaklarıyla orantılı olması gerekir.
 • Konkordato projesinin 302. maddede öngörüldüğü gibi çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerekiyor.
 • 206'ncı maddenin birinci satırında yer alan imtiyazlı alacaklıların alacaklarının ödenmesi ve Komiserin muvafakati ile akdedilen borçların süresi içinde ifa edilmesi, alacaklı açıkça vazgeçmediği sürece yeterli miktarda yatırılır.
 • Konkordatonun onaylanması için masrafların ödenmesi ve onay kararından önce alacaklılara ödenmesi gereken belirlenen tutardan masrafların yatırılması gerekir. Mahkeme, konkordato projesinin yetersiz olduğunu tespit ederse, gerekli gördüğü düzeltmenin bizzat veya talep üzerine yapılmasını isteyebilir.

Konkordatonun Teyidi, Kapsamı ve İlanı Kararı

Konkordatonun onay kararında alacaklıların alacaklarından ne ölçüde feragat edecekleri ve borçlunun borçlarını hangi sürede ödeyeceği belirtilir. Karar, konkordatonun tasfiye ve yönetim tedbirlerini alacak bir kayyım atanması ile kabul edilen yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli izlemeyi içerebilir.

Bu durumda mütevelli, borçlunun işleyişinin durumu ve borcu ödeyebilme gücü hakkında iki ayda bir teyit kararı veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu inceleyebilir. Mahkeme teyit kararını açıklayarak ilgili makamlara bildirir.

Rehinli Malların Tutulması, Satışı ve Finansal Kiralama İhraçları Kapsamında Malların Perakende Satışının Ertelenmesi

Borçlunun talebi üzerine, rehinli malın muhafazası ve satışı, karar tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere aşağıdaki şartlara göre ertelenebilir:

 • Rehinle sağlanan alacağın konkordato talebinden önce mevcut olması gerekir.
 • Rehin verilen alacağın, konkordato talebi tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmaz.
 • Borçlunun, rehin konusu varlığın işlem için gerekli olduğunu kanıtlamış olması gerekir. Rehinli varlığın paraya çevrilmesi durumunda ekonomik durumları tehlikeye girecektir. Rehin konusu taşınmazın alıkonulması ve paraya çevrilmesinde gecikme olması halinde, satış isteme süresi durdurulacaktır.

Borçlunun talebi üzerine, finansal kiralama konusu malın perakende satışı, aşağıdaki şartlara göre karar tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir:

 • Borçlu, 294 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca kira sözleşmesini yerine getirmek zorundadır.
 • Finansal kiralama sözleşmesinden doğan kira bedelinin konkordato talebinden önce mevcut olması gerekmektedir.
 • Ödenmeyen kira bedeli üç aylık tutarı aşmamalıdır.
 • Bu gecikme nedeniyle finansal kiralama varlığının değer kaybından kaynaklanabilecek zararın teminat altına alınması gerekmektedir.
 • Borçlunun, finansal kiralama yoluyla ihraç edilen varlığın faaliyet için gerekli olduğunu ve perakende satışı halinde ekonomik varlığının tehlikeye gireceğini yaklaşık olarak kanıtlaması gerekirdi. Birinci ve üçüncü fıkralarda sayılan alacaklılar, duruşma öncesinde konkordatonun onaylanmasına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet edilir; bu alacaklılar da duruşmaya davet edilir. Borçlunun rehin veya kiralanan malı kendi rızasıyla devretmesi veya iflas etmesi veya ölmesi halinde gecikme batıl olur. Mahkeme, konkordatonun, yaklaşık olarak aşağıdaki durumlardan birinin varlığını sağlayabilmesi durumunda, alacaklının talebi üzerine borçluyu davet ederek erteleme kararını kaldırması gerektiğini doğruladı.
 • Borçlu yanlış bilgi vererek gecikmeyi elde etmişse.
 • Borçlunun serveti ve geliri artmışsa borçlu, ekonomik varlığını tehlikeye atmadan borcunu ödeyebilecektir.
 • Rehinli malın paraya çevrilmesi veya kiralananın perakende satışı borçlunun ekonomik varlığını tehlikeye düşürmüyorsa.

Onaylanmayan Konkordato ve Borçlunun İflası

Konkordato onaylanmadığı takdirde mahkeme konkordato talebini reddeder ve bu karar ilgili makamlara açıklanarak bildirilir. Borçlu iflasa tabi kişilerden ise ve doğrudan iflas sebeplerinden biri mevcutsa mahkeme borçlunun iflasına kendisi karar verir.

Konkordato teklif edilen borçlu veya alacaklı, kararın tebliğinden itibaren on gün içinde bu karara itiraz edebilir. İtiraz eden alacaklılar, kararın ilanından itibaren on gün içinde bu karara itiraz edebilirler. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı on gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz incelemeleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

İflas Ertelemesinden Farkları Nelerdir?

Yeni düzenlemeyle iflasın ertelenmesi. Bu durumda borçlular alacaklarını tahsil etmenin en kolay yolu olarak konkordatodan yararlanırlar. Borçluların menfaati ticari faaliyetlerini sürdürme şansı, alacaklıların menfaati ise alacaklarını tahsil etme şansıdır.

İflasın ertelenmesi kapsamında icraya karşı korunma durumunda olan şirket, bu şekilde konkordato yapabilecek veya uzlaşma veya adli konkordato yoluyla borçların yeniden yapılandırılması için gerekli hazırlıkları yapabilecektir.

İflasın ertelenmesinin temel amacı şirketin aktif varlıklarının korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle mahkeme “şirketin veya kooperatifin mallarının korunması için gerekli her türlü tedbiri alma” yetkisine sahiptir (İcra ve İflas Kanunu Madde 179/1 birinci satır). İflasın ertelenmesi yoluyla şirketin mal varlığının korunması amacıyla;

 • Gelişim,
 • Konkordato,
 • Uzlaşma yoluyla borcun yeniden yapılandırılması,
 • İşletme giderlerinin sınırlandırılması,
 • Sermayeyi artırmak,

Bunlar başvuru yollarıdır.

İflasın ertelenmesi ve konkordato, sermaye şirketini kurtarmak için başvurulan kurumlar olup, iflasın ertelenmesi, yalnızca Türk Ticaret Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca borca ​​girdiğini bildiren sermaye şirketleri için geçerlidir;“ Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin mevzuat amacına göre “borca ​​girmek”, alacaklıların, yıllık bilançoda (satın almalarda) olduğu gibi sadece şirketin aktif aktifi olarak değerlendirilen alacaklarını, gerçek karşılığı dahi olsa tahsil edememeleri anlamına gelmektedir. (potansiyel satış değeri) değerlemesi ”.

Ancak konkordatonun uygulanabilmesi için böyle bir şart aranmamaktadır. Geçici mühlet verilmesi, iflas süresinin sona ermesini gerektirir; Geçici mühletin mevcut olması durumunda iflasın ertelenmesi söz konusu değildir.

İflasın ertelenmesi konkordatoyla (uzlaşma yoluyla yeniden yapılanmayla) bitmeyebilir. Konkordato olmadan (uzlaşma yoluyla yeniden yapılanma olmadan) iflasın ertelenmesiyle şirketin durumu iyileştirilebilir.

Usul açısından değerlendirirken iflasın ertelenmesi, bilanço ihtiyacı ve iyileştirme projesi. Konkordato, yalnızca usulüne uygun bir konkordato projesinin varlığını gerektirir.

Konkordato, sermaye şirketleri, gerçek kişi ticari işletmeler ve gerçek kişiler gibi herkese açık bir fırsattır.

Ancak iflasın ertelenmesi yalnızca sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin başvurabileceği bir yoldur. Ancak Yargıtay ve bazı doktrinlere göre bankalar, anonim şirket olup olmamasına bakılmaksızın iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.

Hem konkordato hem de iflasın ertelenmesi borçlunun mali durumunun düzeltilmesine olanak sağlayabilir. Ancak iflasın ertelenmesi yalnızca pasif varlıkları aktiften fazla olan borçlu için mümkündür. Borçlu ancak borca ​​batmış durumdayken bu yola başvurabilir; Konkordato, borcunu ödeyemeyecek durumda olan borçlulara uygulanır.

 

 

 

https://www.dunyasondakika.com/

Deniz Suyu Arıtma

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!